Врз основа на член 27, 28 од Статутот на УГОТУР Акционерско друштво за трговија, услуги и агенциско работење Скопје, а во согласност со членовите 383, 384, 387 и 388 од Законот за трговски друштва, Одборот на директори објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК

За свикување на Годишно собрание на акционери на Уготур АД Скопје

 

       Се свикува седница на годишно собрание на акционери на УГОТУР АД Скопје за деловната 2023 година.

       Седницата на годишното собрание на акционери се закажува за ден 29.04.2024 година (Понеделник) со почеток во 12 часот во просториите на друштвото на ул.15-ти Корпус. бр. 2,Скопје.

 

        За работа на седницата се предлага следниот :

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери или нивните полномошници;

2. Избор на претседавач со Собранието;

3. Согласно член 383 став 3 од ЗТД записникот го води нотар;

4. Усвојување на дневен ред по кој ќе работи собранието.

 

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување и одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи за 2023 год. ревидирани со мислење од овластен ревизор и годишен извештај за работа на Друштвото.

Годишна сметка 2023г.

Финансиски извештаи од овластен ревизор за 2023г.

Годишен извештај за работа на друштвото за 2023г.

Предлог одлуки за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со мислење и годишниот извештај за работа на друштвото;

Предлог одлука за одобрување на годишна сметка za 2023г.

Предлог одлука за усвојување на финан.извештаи ревидирани од овластен ревизор за 2023

Предлог одлука за усвојување на год. извештај за работа за 2023

2. Предлог одлука за покривање на загубата по годишна сметка за 2023 година.

Предлог одлука за покривање на загубата за 2023 г.

3. Разгледување и одобрување на извештајот поднесен од неизвршните членови на одборот на директори за резултатите од контролата на работењето на Друштвото за 2023 година.

Извештај од неизвршните членови на ОД за 2023г.

Предлог одлука за одобрување на извештајот за резултатите од контролата на работењето на друштвото за 2023 година на неизвршните членови на одборот на директори;

Предлог одлука за усвојување извештај од неизвршните членови за 2023г

Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на одборот на директори;

Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на О.Д 2023г.

4. Разгледување и усвојување на Годишен извештај на Службата за внатрешна ревизијата друштвото за 2023 година.

Годишен извештај за работата на СВР за 2023

Предлог одлука за усвојување на годишен извештај на службата за внатрешна ревизија за 2023 година;

Предлог одлука за усвојување на год.изв.СВР 2023г.

5. Донесување на Одлука за избор на член на Одбор на директори.

Предлог одлука за избор на член на Одбор на директори;

Предлог одлука за избор на член на ОД

6. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на УГОТУР АД Скопје за 2024 година.

Предлог одлука за назначување на овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на УГОТУР АД Скопје за 2024 година;

Предлог Одлука за назначување овластен ревизор за 2024г.

Секој акционер запишан во акционерската книга има право да присуствува на седницата и да учествува во работата на годишното собрание со право на глас.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Годишното собрание.

Секој акционер кој има намера да учествува на Годишното собрание на Друштвото е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Годишно собрание) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Годишно собрание.

Пријавите да се достават до УГОТУР АД Скопје – Одбор на директори на Друштвото, или по електронски пат на ugotur.ad@hotmail.com

 

На Годишното собрание ќе се одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, во согласност со Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин во согласност со Статутот и Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да го извести Друштвото по писмен или електронски пат.

За полномошник на Годишното собрание можe да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интереси, само под услов ако тие претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници, за секоја предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на седницата на Годишното собрание за која им важи полномошното.

Податоци за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната веб-страница на Друштвото www.ugotur.mk

Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за превземање на акционерски друштва, полномошникот задолжително треба да ја извести Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давање на полномошното/ата од повеќе акционери, во рок од пет работни дена пред одржување на собранието на акционери.

 

Во согласност со Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки најдоцна 8 (осум) дена од објавата на овој Повик во дневен весник, а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната веб-страница на Друштвото www.ugotur.mk.

Секој акционер има право да поставува прашања за секоја од точките на дневниот ред на седницата на Годишното собрание на Друштвото. Одговор на поставените прашања се дава на самата седница или преку веб-страницата на Друштвото.

Материјалите за Годишното собрание на Друштвото и дополнителни информации во  согласност со Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден од 09.00 до 15.00 часот во седиштето на Друштвото на ул. 15-ти Корпус бр.2 Скопје, и на веб-страницата на Друштвото www.ugotur.mk

 Дополнителни материјали

1. Вкупен број акции и вкупен број гласачки права

2. Писмено известување

2. Пријава за учество на Годишно собрание

3. Овластување полномошници 

4. Известување за дадено полномошно

5. Полномошно физички лица

6. Полномошно од правни лица

7. Полномошно со инструкции за гласање

8. Полномошно со инструкции првно лице

9. Откажување на полномошно

10. Известување за постоење конфликт на интереси

11. Вклучување на нови точки

12. Предлагање нови одлуки

13. Прашања од акционери

14. Овластување

  УГОТУР АД СКОПЈЕ

                                                                                                                       

 

Врз основа на член 27, 28 од Статутот на УГОТУР Акционерско друштво за организирана исхрана, угостителство и туризам, агенциско работење и трговија, а во согласност со членовите 383, 384, 387 и 388  од Законот за трговски друштва, Одборот на директори објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК

За свикување на Годишно собрание на акционери на Уготур АД Скопје

 

       Се свикува седница на годишно собрание на акционери на УГОТУР АД Скопје за деловната 2022 година.

       Седницата на годишното собрание на акционери се закажува за ден 16.05.2023 година (вторник) со почеток во 12 часот во просториите на друштвото на ул.15-ти Корпус бр.2,Скопје.

        За работа на седницата се предлага следниот :

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери или нивните полномошници;

2. Избор на претседавач со Собранието;

3. Согласно член 383 став 3 од ЗТД записникот го води нотар;

4. Усвојување на дневен ред по кој ќе работи собранието.

 

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување и одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи за 2022 год. ревидирани со мислење од овластен ревизор и годишен извештај за работа на Друштвото.

Годишна сметка за 2022г.

Финансиски извештаи од овластен ревизор за 2022г.

Годишен извештај за работа на Друштвото за 2022г.

 • Предлог одлуки за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со мислење и годишниот извештај за работа на друштвото;

Предлог одлука за одобрување на годишна сметка

Одлука за одобрување на годишната сметка за 2022г.

Предлог oдлука за усвојување ревидирани финансиски извештаи

Одлука за усвојување на финнансиските извештaи за 2022г. ревидирани од овластен ревизор

Предлог одлука за одобрување на годишниот извештај на друштвото за 2022г.

Одлука за одобрување на годиш.извештај за работењето на друштвото за 2022г.

2. Предлог одлука за распределба на добивката по годишна сметка за 2022 година;

Предлог Одлука за распределба на добивката за 2022г.

Одлука за распределба  на добивката по год.сметка за 2022г.

3. Разгледување и одобрување на извештајот поднесен од неизвршните членови на одборот на директори за резултатите од контролата на работењето на Друштвото за 2022 година.

Извештај од неизвршни членови на ОД за 2022г.

 • Предлог одлука за одобрување на извештајот за резултатите од контролата на работењето на друштвото за 2022 година на неизвршните членови на одборот на директори;

Предлог одлука за усвојување извештај од неизвршни членови

Одлука за одобрув. на извештајот од неизвршните членови на ОД за 2022г.

 • Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на одборот на директори;

Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот

Одлука за одобрување на работата на членовите на ОД

4. Разгледување и усвојување на Годишен извештај на Службата за внатрешна ревизијата друштвото за 2022 година;

Годишен извештај на внатрешна ревизија

 • Предлог одлука за усвојување на годишен извештај на службата за внатрешна ревизија за 2022 година;

Предлог одлука за усвојување годишен извештај на СВР

Одлука за одобрување на год.изв.на СВР за 2022г.

5. Донесување одлука за измена на Статутот на друштвото;

 • Предлог одлука за измена на Статутот на друштвото;

Предлог одлука за измена на Статутот на друштвото

Одлука за измена на статутот

6. Донесување на Одлука за избор на член на Одбор на директори

 •  Предлог одлука за избор на член на Одбор на директори

 Предлог одлука за избор на член на Одбор на директори

 Предлог листа за избор на член на ОД

 Податоци за лице предложено за член на ОД

 Одлука за избор на член на ОД

7. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на УГОТУР АД Скопје за 2023 година.

 • Предлог одлука за назначување на овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на УГОТУР АД Скопје за 2023 година.

Предлог Одлука за назначување на ревизор за 2023

Одлука за назначување овластен ревизор за 2023г.

Секој акционер запишан во акционерската книга има право да присуствува на седницата и да учествува во работата на годишното собрание со право на глас.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Годишното собрание.

Секој акционер кој има намера да учествува на Годишното собрание на Друштвото е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Годишно собрание) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Годишно собрание.

Пријавите да се достават до УГОТУР АД Скопје – Одбор на директори на Друштвото, или по електронски пат на ugotur.ad@hotmail.com

 

На Годишното собрание ќе се одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, во согласност со Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин во согласност со Статутот и Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да го извести Друштвото по писмен или електронски пат.

За полномошник на Годишното собрание можe да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интереси, само под услов ако тие претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници, за секоја предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на седницата на Годишното собрание за која им важи полномошното.

Податоци за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната веб-страница на Друштвото www.ugotur.mk

Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за превземање на акционерски друштва, полномошникот задолжително треба да ја извести Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давање на полномошното/ата од повеќе акционери, во рок од пет работни дена пред одржување на собранието на акционери.

 

 

Во согласност со Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки најдоцна 8 (осум) дена од објавата на овој Повик во дневен весник, а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната веб-страница на Друштвото www.ugotur.mk.

Секој акционер има право да поставува прашања за секоја од точките на дневниот ред на седницата на Годишното собрание на Друштвото. Одговор на поставените прашања се дава на самата седница или преку веб-страницата на Друштвото.

Материјалите за Годишното собрание на Друштвото и дополнителни информации во  согласност со Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден од 09.00 до 15.00 часот во седиштето на Друштвото на ул. 15-ти Корпус бр.2 Скопје, и на веб-страницата на Друштвото www.ugotur.mk

 

Извештај од резултатите на гласање на годишното собрание 16.05.2023

Дополнителни материјали

1. Вкупен број акции и вкупен број гласачки права

2. Писмено известување

3. Овластување полномошници

4. Известување за дадено полномошно

5. полномошно физички лица

6. полномошно од правни лица

7. полномошно со инструкции за гласање

8. полномошно со инструкции правно лице

9. откажување на полномошно

10. известување за постоење конфликт на интереси

11. вклучување на нови точки

12. предлагање нови одлуки

13. прашања од акционери

14. Овластување на лице за одговор на прашања од акционерите на вонредното собрание на Друштвото

 

 

                                                                                              УГОТУР АД СКОПЈЕ

                                                                                                                       

Врз основа на член 27, 28 од Статутот на УГОТУР Акционерско друштво за организирана исхрана, угостителство и туризам, агенциско работење и трговија, а во согласност со членовите 383, 384, 387 и 388  од Законот за трговски друштва, Одборот на директори објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК

За свикување на вонредно собрание на акционери на Уготур АД Скопје

 

       Се свикува седница на собрание на акционери на УГОТУР АД Скопје.

       Седницата на собранието на акционери се закажува за ден 28.12.2022 година (среда) со почеток во 11 часот во просториите на друштвото на ул.15-ти Корпус бр.2 во Скопје.

        За работа на седницата се предлага следниот :

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери или нивните полномошници;

2. Избор на претседавач со Собранието;

3. Согласно член 383 став 3 од ЗТД записникот го води нотар;

4. Усвојување на дневен ред по кој ќе работи собранието.

 

II. РАБОТЕН ДЕЛ

 1. Донесување на Одлука за избор на членови на Одбор на директори.

       Предлог одлука за избор на членови на Одбор на директори

       Предлог листа за избор на членови на Одбор на директори на Уготур АД Скопје од акционер

       Одлука за избор на членови на ОД на Уготур АД Скопје

Секој акционер запишан во акционерската книга има право да присуствува на седницата и да учествува во работата на вонредното собрание со право на глас.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на собранието.

Секој акционер кој има намера да учествува на собранието на Друштвото е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на вонредно собрание) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Годишно собрание.

Пријавите да се достават до УГОТУР АД Скопје – Одбор на директори на Друштвото, или по електронски пат на ugotur.ad@hotmail.com

 

На собранието ќе се одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, во согласност со Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин во согласност со Статутот и Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да го извести Друштвото по писмен или електронски пат.

За полномошник на собранието можe да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интереси, само под услов ако тие претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници, за секоја предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на седницата на собранието за која им важи полномошното.

Податоци за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната веб-страница на Друштвото www.ugotur.mk

Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за превземање на акционерски друштва, полномошникот задолжително треба да ја извести Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давање на полномошното/ата од повеќе акционери, во рок од пет работни дена пред одржување на собранието на акционери.

 

 

Во согласност со Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки најдоцна 8 (осум) дена од објавата на овој Повик во дневен весник, а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната веб-страница на Друштвото www.ugotur.mk.

Секој акционер има право да поставува прашања за секоја од точките на дневниот ред на седницата на собранието на Друштвото. Одговор на поставените прашања се дава на самата седница или преку веб-страницата на Друштвото.

Материјалите за собранието на Друштвото и дополнителни информации во  согласност со Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден од 09.00 до 15.00 часот во седиштето на Друштвото на ул. 15-ти Корпус бр.2 Скопје, и на веб-страницата на Друштвото www.ugotur.mk

 

 Дополнителни материјали

1. Вкупен број акции и вкупен број гласачки права

2. Пријава за учество на Годишно собрание

3. Овластување полномошници

4. известување за дадено полномошнo

5. полномошно физички лица

6. полномошно од правни лица

7. полномошно физичко лице со инструкции

8. Полномошно за правно лице со инструкции

9. откажување на полномошно

10. известување за постоење конфликт на интереси

11. вклучување на нови точки

12. предлагање нови одлуки

13. прашања од акционери

 

                                                                                              УГОТУР АД СКОПЈЕ

                                                                                                                       

Врз основа на член 27, 28 од Статутот на УГОТУР Акционерско друштво за организирана исхрана, угостителство и туризам, агенциско работење и трговија, а во согласност со членовите 383, 384, 387 и 388  од Законот за трговски друштва, Одборот на директори објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК

За свикување на Годишно собрание на акционери на Уготур АД Скопје

 

       Се свикува седница на годишно собрание на акционери на УГОТУР АД Скопје за деловната 2021 година.

       Седницата на годишното собрание на акционери се закажува за ден 13.05.2022 година (петок) со почеток во 12 часот во просториите на друштвото на ул.15-ти Корпус бр.2,Скопје.

        За работа на седницата се предлага следниот :

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери или нивните полномошници;

2. Избор на претседавач со Собранието;

3. Согласно член 383 став 3 од ЗТД записникот го води нотар;

4. Усвојување на дневен ред по кој ќе работи собранието.

 

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување и одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи за 2021 год. ревидирани со мислење од овластен ревизор и годишен извештај за работа на Друштвото.

Годишна сметка за 2021г.

Финансиски извештаи од овластен ревизор за 2021г.

Годишен извештај за работа на Друштвото за 2021г.

 • Предлог одлуки за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со мислење и годишниот извештај за работа на друштвото;

Предлог одлука за одобрување на годишна сметка

Предлог oдлука за усвојување ревидирани финансиски извештаи

Предлог одлука за одобрување на годишниот извештај на друштвото за 2021г.

Одлука за одобрување на годишната сметка за 2021г.

Одлука за усвојување на фин.извешатаи на друштвото за 2021 ревидирани од овластен ревизор

Одлука за одобрување на год. извештај за работењето на Уготур за 2021г.

2. Предлог одлука за распределба на добивката по годишна сметка за 2021 година;

Предлог Одлука за распределба на добивката за 2021

Одлука за распределба на добивката по год.сметка за 2021г.

3. Разгледување и одобрување на извештајот поднесен од неизвршните членови на одборот на директори за резултатите од контролата на работењето на Друштвото за 2021 година.

Извештај од неизвршните членови за 2021г.

 • Предлог одлука за одобрување на извештајот за резултатите од контролата на работењето на друштвото за 2021 година на неизвршните членови на одборот на директори;

Предлог одлука за усвојување извештај од неизвршни членови

Одлука за одобрување на извештајот од неизвр.членови на ОД за 2021г.

 • Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на одборот на директори;

Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот

Одлука за одобрување на работата на членовите на ОД за 2021г.

4. Годишен извештај на Службата за внатрешна ревизијата друштвото за 2021 година;

Извештај од СВР за 2021г.

 • Предлог одлука за усвојување на годишен извештај на службата за внатрешна ревизија за 2021 година;

Предлог Одлука за усвојување годишен извештај на СВР

Одлука за одобрување на год.извештај за работењето на СВР за 2021г.

5. Донесување одлука за измена и дополнување на Статутот на друштвото;

 • Предлог одлука за измена и дополнување на Статутот на друштвото;

Предлог одлука за усвојување измена и дополнување на статут

Одлука за измена и дополнување на статутот на Уготур АД

6. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на УГОТУР АД Скопје за 2022 година.

 • Предлог одлука за назначување на овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на УГОТУР АД Скопје за 2022 година.

Предлог Одлука за назначување на ревизор за 2022

Одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија за 2022г.

Секој акционер запишан во акционерската книга има право да присуствува на седницата и да учествува во работата на годишното собрание со право на глас.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Годишното собрание.

Секој акционер кој има намера да учествува на Годишното собрание на Друштвото е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Годишно собрание) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Годишно собрание.

Пријавите да се достават до УГОТУР АД Скопје – Одбор на директори на Друштвото, или по електронски пат на ugotur.ad@hotmail.com

 

На Годишното собрание ќе се одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, во согласност со Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин во согласност со Статутот и Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да го извести Друштвото по писмен или електронски пат.

За полномошник на Годишното собрание можe да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интереси, само под услов ако тие претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници, за секоја предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на седницата на Годишното собрание за која им важи полномошното.

Податоци за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната веб-страница на Друштвото www.ugotur.mk

Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за превземање на акционерски друштва, полномошникот задолжително треба да ја извести Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давање на полномошното/ата од повеќе акционери, во рок од пет работни дена пред одржување на собранието на акционери.

 

 

Во согласност со Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки најдоцна 8 (осум) дена од објавата на овој Повик во дневен весник, а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната веб-страница на Друштвото www.ugotur.mk.

Секој акционер има право да поставува прашања за секоја од точките на дневниот ред на седницата на Годишното собрание на Друштвото. Одговор на поставените прашања се дава на самата седница или преку веб-страницата на Друштвото.

Материјалите за Годишното собрание на Друштвото и дополнителни информации во  согласност со Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден од 09.00 до 15.00 часот во седиштето на Друштвото на ул. 15-ти Корпус бр.2 Скопје, и на веб-страницата на Друштвото www.ugotur.mk

 

Дополнителни материјали

1. Вкупен број акции и вкупен број гласачки права

2. Пријава за учество на Годишно собрание

3. Овластување полномошници

4. известување за дадено полномошнo

5. полномошно физички лица

6. полномошно од правни лица

7. полномошно физичко лице со инструкции

8. Полномошно за правно лице со инструкции

9. откажување на полномошно

10. известување за постоење конфликт на интереси

11. вклучување на нови точки

12. предлагање нови одлуки

13. прашања од акционери

14. овластување

 

 

                                                                                              УГОТУР АД СКОПЈЕ

                                                                                                                       

Врз основа на член 27, 28 од Статутот на УГОТУР Акционерско друштво за организирана исхрана, угостителство и туризам, агенциско работење и трговија, а во согласност со членовите 383, 384, 387 и 388  од Законот за трговски друштва, Одборот на директори објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК

За свикување на Годишно собрание на акционери на Уготур АД Скопје

 

       Се свикува седница на годишно собрание на акционери на УГОТУР АД Скопје за деловната 2020 година.

       Седницата на годишното собрание на акционери се закажува за ден 28.04.2021 година (Среда) со почеток во 12 часот во просториите на друштвото на ул.15-ти Корпус бр.2,Скопје.

        За работа на седницата се предлага следниот :

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери или нивните полномошници;

2. Избор на претседавач со Собранието;

3. Согласно член 383 став 3 од ЗТД записникот го води нотар;

4. Усвојување на дневен ред по кој ќе работи собранието.

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување и одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи за 2020 год. ревидирани со мислење од овластен ревизор и годишен извештај за работа на Друштвото.

1.1 Годишна сметка

1.2 Ревидирани финансиски извештаи со мислење за 2020 год.

1.3 Годишен извештај за работењето на друштвото во 2020 година

Т.1-1 Предлог Одлука за одобрување на годишна сметка 2020

Т.1-2 Предлог Одлука за одобрување на финансиските извештаи ревидирани со мислење

Т.1-3 Предлог одлука за одобрување на годишниот извештај на друштвото за 2020

2. Предлог одлука за распределба на добивката по годишна сметка за 2020 година;

Т.2 Предлог Одлука за распределба на добивката за 2020

3. Разгледување и одобрување на извештајот поднесен од неизвршните членови на одборот на директори за резултатите од контролата на работењето на Друштвото за 2020 година.

3.Извештај од неизвршните членови на Одборот на директори за 2020 година

Т.3-1 Предлог Одлука за одобрување на Извештајот од неизвршните членови

Т.3-2 Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот

4. Годишен извештај на Службата за внатрешна ревизијана друштвото за 2020 година;

4.Годишен извештај на СВР за 2020 година

Т.4  Преддлог Одлука за одобрување на извештајот на СВР

5. Донесување одлука за стекнување сопствени акции со откуп;

Т.5 Предлог Одлука за откуп на сопствени акции

6. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на УГОТУР АД Скопје за 2021 година.

Т.6 Предлог Одлука за назначување на ревизор за 2021

Секој акционер запишан во акционерската книга има право да присуствува на седницата и да учествува во работата на годишното собрание со право на глас.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Годишното собрание.

Секој акционер кој има намера да учествува на Годишното собрание на Друштвото е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Годишно собрание) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Годишно собрание.

Пријавите да се достават до УГОТУР АД Скопје – Одбор на директори на Друштвото, или по електронски пат на  ugotur.ad@hotmail.com.

 

На Годишното собрание ќе се одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, во согласност со Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин во согласност со Статутот и Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да го извести Друштвото по писмен или електронски пат.

За полномошник на Годишното собрание можe да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интереси, само под услов ако тие претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници, за секоја предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на седницата на Годишното собрание за која им важи полномошното.

Податоци за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната веб-страница на Друштвото www.ugotur.mk

Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за превземање на акционерски друштва, полномошникот задолжително треба да ја извести Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давање на полномошното/ата од повеќе акционери, во рок од пет работни дена пред одржување на собранието на акционери.

Во согласност со Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки најдоцна 8 (осум) дена од објавата на овој Повик во дневен весник, а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната веб-страница на Друштвото www.ugotur.mk.

Секој акционер има право да поставува прашања за секоја од точките на дневниот ред на седницата на Годишното собрание на Друштвото. Одговор на поставените прашања се дава на самата седница или преку веб-страницата на Друштвото.

Материјалите за Годишното собрание на Друштвото и дополнителни информации во  согласност со Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден од 09.00 до 15.00 часот во седиштето на Друштвото на ул. 15-ти Корпус бр.2 Скопје, и на веб-страницата на Друштвото www.ugotur.mk

 

 Дополнителни материјали

1. Вкупен број акции и вкупен број гласачки права

2. Пријава за учество на Годишно собрание

3. Овластување полномошници

4. Известување за дадено полномошно

5. Полномошно од физички лица кога полномошникот гласа по сопствено убедување

6. Полномошно од правно лице кога полномошникот гласа по сопствено убедување

7. Полномошно за физичко лице со инструкции - 2021

8. Полномошно за правно лице со инструкции - 2021

9. Писмено известување за откажување полномошно

10. Известување до  одбор на директори за постоење конфликт на интерес

11. Вклучување нови точки во дневниот ред

12. Предлагање нови одлуки

13. Прашања од акционерите

14. Овластување на лице за одговор на поставени прашања од акционерите

 

                                                                                              УГОТУР АД СКОПЈЕ

                                                                                                                       

Врз основа на член 28 од Статутот на УГОТУР Акционерско друштво за организирана исхрана, угостителство и туризам, агенциско работење и трговија, а во согласност со членовите 383, 384, 387 и 388  од Законот за трговски друштва, Одборот на директори објавува:

ОБЈАВА

ЈАВЕН ПОВИК

До акционерите за учество на Собрание на акционери на Уготур АД Скопје

 

Седницата на Собранието на акционерите на Друштвото ќе се одржи на ден 27.05.2020г. (среда) со почеток во 12 часот во просториите на друштвото на ул.15-ти Корпус бр.2,Скопје.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

Избор на претседавач со Собранието;

Записничар (во согласност со член 383 став 3 од ЗТД записникот го води нотар);

Избор на бројач на гласови;

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, на финансиските извештаи за 2019 год. ревидирани со мислење од овластен ревизор и Годишниот извештај за работењето на УГОТУР АД Скопје за 2019 година.

1.1 Годишна сметка

1.2 Ревидиран финансиски извештај за 2019 год.

1.3 Годишен извештај за работењето на друштвото за 2019г.

Предлог одлука за одобрување на Годишната сметка за 2019г.

Предлог одлука за одобрување на ревидирани финансиски извештаи на друштвото за 2019г.

Предлог одлука за одобрување на Год.извештај за раб.на Уготур 2019г.

2. Донесување одлука за покривање на загубата за 2019 година.

Предлог одлука за покривање на загубата по Год.сметка за 2019г.

3. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2019 година.

Извештај од неизвршните членови 2019г.

Предлог одлука за одобрување на извештајот од неизвршните членови за 2019г.

4. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2019 година.

Годишен извештај за работата на Внатрешна ревизија 2019г.

Предлог одлука за одобрување на год.извештај на внатрешна ревизија 2019г.

5. Расправа и одобрување на работата на членовите на Одборот на директотори на Друштвото.

Предлог одлука за одобрување на работата на ОД за 2019г.

6. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на УГОТУР АД Скопје за 2020 година.

Мислење од ОД за назначување на ревизорско друштво за 2020

Предлог одлука за назначување овластен ревизор за 2020г.

7. Донесување на Одлука за одобрување на голема зделка.

Известување за голема зделка

Предлог oдлука за одобрување на голема зделка

8. Донесување на одлука за измена на Статутот на УГОТУР АД Скопје.

Предлог одлука за измена на Статутот на Уготур АД Скопје

9. Донесување на одлука за избор на членови на Одбор на директори.

Предлог одлука за избор на членови на ОД во Уготур АД Скопје

На денот на објавата на јавниот повик за учество на годишното Собрание, Уготур АД Скопје има 866160 вкупен број на обични акции.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Годишното собрание.

Секој акционер кој има намера да учествува на Годишното собрание на Друштвото е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Годишно собрание) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Годишно собрание.

Пријавите да се достават до УГОТУР АД Скопје – Одбор на директори на Друштвото, или по електронски пат на ugotur.ad@hotmail.com

На Годишното собрание ќе се одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, во согласност со Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин во согласност со Статутот и Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да го извести Друштвото по писмен или електронски пат.

За полномошник на Годишното собрание можe да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интереси, само под услов ако тие претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници, за секоја предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на седницата на Годишното собрание за која им важи полномошното.

Податоци за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната веб-страница на Друштвото www.ugotur.mk

Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за превземање на акционерски друштва, полномошникот задолжително треба да ја извести Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давање на полномошното/ата од повеќе акционери, во рок од пет работни дена пред одржување на собранието на акционери.

Во согласност со Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки најдоцна 8 (осум) дена од објавата на овој Повик во дневен весник, а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната веб-страница на Друштвото www.ugotur.mk.

Секој акционер има право да поставува прашања за секоја од точките на дневниот ред на седницата на Годишното собрание на Друштвото. Одговор на поставените прашања се дава на самата седница или преку веб-страницата на Друштвото.

Материјалите за Годишното собрание на Друштвото и дополнителни информации во  согласност со Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во седиштето на Друштвото на ул. 15-ти Корпус бр.2 Скопје, и на веб-страницата на Друштвото www.ugotur.mk

Бр. 116/8                                                                                           УГОТУР АД СКОПЈЕ

     

                                                                                                                  

Дополнителни материјали

1. Вкупен број акции и вкупен број гласачки права

2. Пријава за учество на Годишно собрание

3. Овластување полномошници

4. Известување за дадено полномошно

5. Полномошно од физички лица кога полномошникот гласа по сопствено убедување

6. Полномошно од правно лице кога полномошникот гласа по сопствено убедување

7. Полномошно за физичко лице

8. Полномошно за правно лице

9. Писмено известување за откажување полномошно

10. Известување до одбор на директори за постоење конфликт на интерес

11. Вклучување нови точки во дневниот ред

12. Предлагање нови одлуки

13. Прашања од акционерите

14. Овластување на лице за одговор на поставени прашања од акционерите

Предлог листа за избор на членови на ОД 

Извештај од резултати на гласање на Годишното собрание УГОТУР АД 27.5.2020

ОДЛУКИ ПО СОБРАНИЕ ОДРЖАНО НА ДЕН 07.05.2019г.

Врз основа на член 28 од Статутот на УГОТУР Акционерско друштво за организирана исхрана, угостителство и туризам, агенциско работење и трговија, а во согласност со членовите 383, 384, 387 и 388  од Законот за трговски друштва, Одборот на директори објавува:

ОБЈАВА

ЈАВЕН ПОВИК

До акционерите за учество на Собрание на акционери на Уготур АД Скопје

 

Седницата на Собранието на акционерите на Друштвото ќе се одржи на ден 07.05.2019г. (вторник) со почеток во 12 часот во просториите на друштвото на ул.15-ти Корпус бр.2,Скопје.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

Избор на претседавач со Собранието;

Записничар (во согласност со член 383 став 3 од ЗТД записникот го води нотар);

Избор на бројач на гласови;

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, на финансиските извештаи за 2018 год. ревидирани со мислење од овластен ревизор и Годишниот извештај за работењето на УГОТУР АД Скопје за 2018 година.

1.1 Годишна сметка

1.2 Финансиски  извештаи ревидирани со мислење од овластен ревизор

1.3 Годишен извештај за работењето на друштвото

Предлог-одлука за одобрување на Годишната сметка за 2018 година

Предлог-одлука за одобрување на финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор за 2018 година

Предлог-одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Уготур АД Скопје за 2018 година

2. Донесување одлука за распределба на добивката по оданочување за 2018 година.

Предлог-одлука за распределба на добивката по оданочување за 2018 година.

3. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2018 година.

Извештај од неизвршните членови на Одборот на директори за 2018 година.

4. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2018 година.

Годишен извештај за работа на Службата за внатрешна ревизија за 2018 година.

Предлог-одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2018г

5. Расправа и одобрување на работата на членовите на Одборот на директотори на Друштвото.

Предлог-одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2018г

6. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на УГОТУР АД Скопје за 2019 година.

Предлог-одлука за назначување овластен ревизор за 2019 година

7. Донесување на одлука за измена на Статутот на УГОТУР АД Скопје.

Предлог-одлука за измена на Статут

 

На денот на објавата на јавниот повик за учество на годишното Собрание, Уготур АД Скопје има 866160 вкупен број на обични акции.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Годишното собрание.

Секој акционер кој има намера да учествува на Годишното собрание на Друштвото е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Годишно собрание) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Годишно собрание.

Пријавите да се достават до УГОТУР АД Скопје – Одбор на директори на Друштвото, или по електронски пат на ugotur.ad@hotmail.com

 

 

На Годишното собрание ќе се одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, во согласност со Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин во согласност со Статутот и Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да го извести Друштвото по писмен или електронски пат.

За полномошник на Годишното собрание можe да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интереси, само под услов ако тие претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници, за секоја предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на седницата на Годишното собрание за која им важи полномошното.

Податоци за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната веб-страница на Друштвото www.ugotur.mk

Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за превземање на акционерски друштва, полномошникот задолжително треба да ја извести Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давање на полномошното/ата од повеќе акционери, во рок од пет работни дена пред одржување на собранието на акционери.

Во согласност со Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки најдоцна 8 (осум) дена од објавата на овој Повик во дневен весник, а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната веб-страница на Друштвото www.ugotur.mk.

Секој акционер има право да поставува прашања за секоја од точките на дневниот ред на седницата на Годишното собрание на Друштвото. Одговор на поставените прашања се дава на самата седница или преку веб-страницата на Друштвото.

Материјалите за Годишното собрание на Друштвото и дополнителни информации во  согласност со Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во седиштето на Друштвото на ул. 15-ти Корпус бр.2 Скопје, и на веб-страницата на Друштвото www.ugotur.mk

 

 Дополнителни материјали

1. Вкупен број акции и вкупен број гласачки права - 2018

2. Пријава за учество на Годишно собрание - 2018

3. Овластување полномошници - 2018

4. Известување за дадено полномошно - 2018

5. Полномошно од физички лица кога полномошникот гласа по сопствено убедување - 2018

6. Полномошно од правно лице кога полномошникот гласа по сопствено убедување - 2018

7. Полномошно за физичко лице - 2018

8. Полномошно за правно лице - 2018

9. Писмено известување за откажување полномошно - 2018

10. Известување до  одбор на директори за постоење конфликт на интерес - 2018

11. Вклучување нови точки во дневниот ред - 2018

12. Предлагање нови одлуки - 2018

13. Прашања од акционерите - 2018

14. Овластување на лице за одговор на поставени прашања од акционерите - 2018


 

 

 

 

Бр.049/7                                                                                                        УГОТУР АД СКОПЈЕ

ОДЛУКИ ПО СОБРАНИЕ ОДРЖАНО НА ДЕН 11.04.2018Г.

1.Одлука за одобрување на Годишната сметка за 2017г.

2.Одлука за одобрување на финансиските извештаи на друштвото за 2017г. ревидирани од овластен ревизор

3.Одлука за одобрување на годишниот извештај за работењето на Уготур АД Скопје за 2017г.

4.Одлука за распределба на добивката по Годишната сметка за деловната 2017г.

5.Одлука за одобрување на извештајот од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со друштвото за 2017г.

6.Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревзија за 2017г.

7.Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2017г.

8.Одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Уготур АД Скопје за 2018г.

9.Одлука за измена на Статутот на Уготур АД Скопје

Дополнителни материјали

1. Вкупен број акции и вкупен број гласачки права - 2017

2. Пријава за учество на Годишно собрание - 2017

3. Овластување полномошници - 2017

4. Известување за дадено полномошно - 2017

5. Полномошно од физички лица кога полномошникот гласа по сопствено убедување - 2017

6. Полномошно од правно лице кога полномошникот гласа по сопствено убедување - 2017

7. Полномошно за физичко лице - 2017

8. Полномошно за правно лице - 2017

9. Писмено известување за откажување полномошно - 2017

10. Известување до  одбор на директори за постоење конфликт на интерес - 2017

11. Вклучување нови точки во дневниот ред - 2017

12. Предлагање нови одлуки - 2017

13. Прашања од акционерите - 2017

14. Овластување на лице за одговор на поставени прашања од акционерите - 2017

Врз основа на член 28 од Статутот на УГОТУР Акционерско друштво за организирана исхрана, угостителство и туризам, агенциско работење и трговија, а во согласност со членовите 383, 384, 387 и 388  од Законот за трговски друштва, Одборот на директори објавува:

ОБЈАВА

ЈАВЕН ПОВИК

До акционерите за учество на Собрание на акционери на Уготур АД Скопје

 

Седницата на Собранието на акционерите на Друштвото ќе се одржи на ден 11.04.2018г. (среда) со почеток во 12 часот во просториите на друштвото на ул.16-та македонска бригада бр.18,Скопје.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

Избор на претседавач со Собранието;

Записничар (во согласност со член 383 став 3 од ЗТД записникот го води нотар);

Избор на бројач на гласови;

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, на финансиските извештаи за 2017 год. ревидирани со мислење од овластен ревизор и Годишниот извештај за работењето на УГОТУР АД Скопје за 2017 година.

1.1 Годишна сметка

1.2 Финансиски  извештаи ревидирани со мислење од овластен ревизор

1.3 Годишен извештај за работењето на друштвото

Предлог-одлука за одобрување на Годишната сметка за 2017 година

Предлог-одлука за одобрување на финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор за 2017 година

Предлог-одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Уготур АД Скопје за 2017 година

2. Донесување одлука за распределба на добивката по оданочување за 2017 година.

Предлог-одлука за распределба на добивката по годишна сметка

3. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2017 година.

Извештај поднесен од неизвршните членови на Одборот на директори

4. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2017 година.

Годишен извештај за работа на Службата за внатрешна ревизија

Предлог-одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2017г

5. Расправа и одобрување на работата на членовите на Одборот на директотори на Друштвото.

Предлог-одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2017г

6. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на УГОТУР АД Скопје за 2018 година .

Предлог-одлука за назначување овластен ревизор за 2018 година

7. Донесување на одлука за измена на Статутот на УГОТУР АД Скопје.

Предлог-одлука за измена на Статутот

 

Од вкупниот број 866160 акции во УГОТУР АД Скопје на денот на објавата на јавниот повик вкупниот број акции и вкупниот број гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас се 865574 акции.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Годишното собрание.

Секој акционер кој има намера да учествува на Годишното собрание на Друштвото е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Годишно собрание) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Годишно собрание.

Пријавите да се достават до УГОТУР АД Скопје – Одбор на директори на Друштвото, или по електронски пат на ugotur.ad@hotmail.com

 

На Годишното собрание ќе се одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, во согласност со Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин во согласност со Статутот и Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да го извести Друштвото по писмен или електронски пат.

За полномошник на Годишното собрание можe да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интереси, само под услов ако тие претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници, за секоја предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на седницата на Годишното собрание за која им важи полномошното.

Податоци за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната веб-страница на Друштвото www.ugotur.mk

Во согласност со Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки најдоцна 8 (осум) дена од објавата на овој Повик во дневен весник, а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната веб-страница на Друштвото www.ugotur.mk.

Секој акционер има право да поставува прашања за секоја од точките на дневниот ред на седницата на Годишното собрание на Друштвото. Одговор на поставените прашања се дава на самата седница или преку веб-страницата на Друштвото.

Материјалите за Годишното собрание на Друштвото и дополнителни информации во  согласност со Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во седиштето на Друштвото на ул. 16-та Македонска бригада бр.18 Скопје, и на веб-страницата на Друштвото www.ugotur.mk

 

 

 

 

Бр.022/7                                                                                                        УГОТУР АД СКОПЈЕ

                                                                                                                        Одбор на директори

Контакт

Адреса:

УГОТУР А.Д. – Скопје
Ул. 15ти Корпус бр.2, 1000 Скопје

Тел. 075441813

Факс. 
Е-маил: ugotur.ad@hotmail.com / info@ugotur.mk

Веб. www.ugotur.mk